Bipromel

Podstawowe informacje

Pełna nazwa firmy: Biuro Studiów i Projektów Gospodarki Wodnej Rolnictwa „BIPROMEL” Spółka z o.o.
NIP: 525–000–27–58
REGON: 000077221
KRS: 0000203993 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy
Kapitał zakładowy: 50 000 zł

Rys Historyczny

Biuro zostało powołane Zarządzeniem Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 11 lutego 1950 r. w sprawie utworzenia przedsiębiorstwa państwowego po nazwą: „Biuro Projektów Wodno-Melioracyjnych”.

Działalność organizacyjną Biuro rozpoczęło z dniem 1 marca 1950 r. Nadzór nad przedsiębiorstwem sprawował Minister Rolnictwa.

Przedmiotem działalności przedsiębiorstwa było wykonywanie zdjęć do projektów wodno-melioracyjnych, opracowywanie tych projektów wraz z kosztorysami, przeprowadzanie ekspertyz i studiów związanych z projektami wodno-melioracyjnymi oraz wykonywanie wszelkich innych zadań z zakresu projektowania w dziedzinie melioracji.

Zarządzeniem z dnia 1 lipca 1951 r. Minister Rolnictwa dostosował organizację przedsiębiorstwa do przepisów dekretu z dnia 26.10.1950 r. o przedsiębiorstwach państwowych.

W 1962 r. Biuro Projektów Wodnych Melioracji zostaje przekształcone w Centralne Biuro Studiów i Projektów Wodno-Melioracyjnych, zgodnie z Zarządzeniem nr 158 Ministerstwa Rolnictwa z dnia 30 listopada 1962 r. (GM.Org.IV–2–9) w sprawie zmiany nazwy przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą „Biuro Projektów Wodno-Melioracyjnych”.

Z dniem 1 stycznia 1969 r., Ministerstwo Rolnictwa dokonało zmiany nazwy, organizacji i przedmiotu działania Biura. Zgodnie z Zarządzeniem nr 313 Ministra Rolnictwa z dnia 28 grudnia 1968 r. (GMorg–022/z–54) w sprawie zmiany organizacji, nazwy i przedmiotu działania przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą „Centralne Biuro Studiów i Projektów Wodno-Melioracyjnych w Warszawie”, przedsiębiorstwo otrzymało nazwę: „Centralne Biuro Studiów i Projektów Wodnych Melioracji w Warszawie”. Główna zmiana przedmiotu działania polegała na powierzeniu biuru opracowywania projektów kompleksowych rozwiązań melioracji na większych obszarach w skali między wojewódzkiej oraz prowadzenie prac studialnych dotyczących kierunków inwestowania w zakresie gospodarki wodnej w rolnictwie i w melioracjach.

Następnym Zarządzeniem nr 19 z dnia 30 stycznia 1969 r. (GMorg.–22/z–7) Minister Rolnictwa powierzył „Centralnemu Biuru Studiów i Projektów Wodnych Melioracji w Warszawie” funkcję przedsiębiorstwa prowadzącego typu „A”. Biuru nadano statut przedsiębiorstwa prowadzącego typu „A” w brzmieniu ustalonym w załączniku do Zarządzenia. W tym okresie dokonano reorganizacji melioracyjnych jednostek projektowania. Dokonane zmiany organizacyjne polegały na przekształceniu dotychczasowych oddziałów terenowych Centralnego Biura w samodzielne przedsiębiorstwa pod nazwą biur projektów wodnych melioracji. Dotychczasowa centrala biura zmieniała zakres swego działania, a oprócz funkcji koordynacyjnej i instruktażowej w stosunku do zgrupowanych biur projektów wodnych melioracji, prowadziła działalność produkcyjną. Działalność przedsiębiorstwa patronackiego nie ograniczała zastrzeżonej prawnie samodzielności współdziałających biur projektów oraz nie naruszała uprawnień grupujących je zjednoczeń budownictwa wodnego i melioracji.

Zarządzeniem nr 62 z dnia 23 maja 1970 r. (GMorg.–022/z–25) w sprawie zmiany przedmiotu działania przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą: „Centralne Biuro Studiów i Projektów Wodnych Melioracji w Warszawie”, Minister Rolnictwa do dotychczasowego przedmiotu działania przedsiębiorstwa dodał: – opracowywanie studiów przedprojektowych, założeń techniczno-ekonomicznych i projektów technicznych na większych obszarach dla przedsięwzięć inwestycyjnych.

Zarządzeniem nr 101 z dnia 16 marca 1973 r. (GMorg.–022/z–58) w sprawie powierzenia „Centralnemu Biuru Studiów i Projektów Wodnych Melioracji w Warszawie” funkcji przedsiębiorstwa patronackiego typu „B”, Minister Rolnictwa zlecił wykonywanie funkcji przedsiębiorstwa patronackiego typu „B” w odniesieniu do biur projektów wodnych melioracji, zgrupowanych w zjednoczeniach budownictwa wodnego i melioracji. Biuru nadano statut w brzmieniu ustalonym w załączniku do Zarządzenia.

Z dniem 1 marca 1974 r CBSiPWM przejmuje z Biura Studiów i Projektów Elektryfikacji i Zaopatrzenia Rolnictwa w Wodę „Elwod – Projekt” pracownie i działy funkcjonalnie związane z zagadnieniami zaopatrzenia rolnictwa w wodę. W ten sposób został poszerzony zakres działalności Biura o następne zagadnienia:

Minister Rolnictwa, Zarządzeniem nr 163 z dnia 15 lipca 1974 r., nadaje nową nazwę przedsiębiorstwa, określa przedmiot działania oraz podporządkowanie Centralnemu Zarządowi Budownictwa Wodnego i Melioracji, nad którym nadzór sprawuje Minister Rolnictwa. Dotychczasowa nazwa przedsiębiorstwa została zmieniona na: Centralne Biuro Studiów i Projektów Wodnych Melioracji i Zaopatrzenia Rolnictwa w Wodę „Bipromel” w Warszawie. Przedmiot działania przedsiębiorstwa został rozszerzony o zagadnienia związane z zaopatrzeniem rolnictwa i wsi w wodę.

Kolejną zmianę przedmiotu działania przedsiębiorstwa określa Zarządzenie nr 39 Ministra Rolnictwa z dnia 17 kwietnia 1979 r. (GMorg.–0120–7/79) w sprawie zmiany przedmiotu działania przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą: Centralne Biuro Studiów i Projektów Wodnych Melioracji i Zaopatrzenia Rolnictwa w Wodę „Bipromel” w Warszawie. Zmiana dotyczyła rozszerzenia działalności o prowadzenie prac związanych z zastosowaniem informatyki w projektowaniu i wykonawstwie budownictwa wodnego, melioracji i zaopatrzenia rolnictwa w wodę.

Uprawnienia i obowiązki organu założycielskiego w stosunku do Biura pełnił Minister Rolnictwa, a następnie od 31 grudnia 1988 r. Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy.

Biuro o nazwie i przedmiocie działania wyżej opisanym prowadziło działalność do 31 grudnia 1988 r. Zmiana nazwy i przedmiotu działania nastąpiła zgodnie z Zarządzeniem Nr 80 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 31 grudnia 1988 r. w sprawie zmiany nazwy i przedmiotu działania przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą: Centralne Biuro Studiów i Projektów Wodnych Melioracji i Zaopatrzenia Rolnictwa w Wodę „Bipromel” w Warszawie.
Zarządzenie określiło:

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o terenowych organach rządowej administracji ogólnej (Dz. U. Nr 21 z dnia 6 kwietnia 1990 r. poz. 123) oraz art. 1 i art. 11 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 32 z 1990 r.) z dniem 27 maja 1990 r. organem założycielskim dla Biura Studiów i Projektów Gospodarki Wodnej Rolnictwa „Bipromel” jest Wojewoda Warszawski. Potwierdzeniem powyższego jest pismo Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie – Wydziału Przekształceń Strukturalno – Własnościowych (znak PSW/P/7115/73/92) z dnia 28.09.1992 r.

W okresie lat 1990 – 2005 zmiany dotyczące nazwy Biura, przedmiotu działania i organizacji nie występowały.

Biuro jako przedsiębiorstwo państwowe zakończyło działalność na podstawie:

Przedsiębiorstwo przejęła „spółka pracownicza” pod nazwą: Biuro Studiów i Projektów Gospodarki Wodnej Rolnictwa „Bipromel” Spółka z o.o.

Tel: (22) 846-11-52
Fax: (22) 846-55-78

ul. Instalatorów 9
02-237 Warszawa
©2012 Bipromel

e-mail: biuro@bipromel.com.pl
NIP 525-000-27-58